Polityka prywatności RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Stare Kaleńsko PHU DJ INWEST Dariusz Jedliński, Stare Kaleńsko 1, 78-550 Czaplinek, NIP: 779-002-84-49, REGON: 632343825 zwany dalej „Administratorem”

1. Dane kontaktowe Administratora:

OSiR Stare Kaleńsko PHU DJ INWEST Dariusz Jedliński, Stare Kaleńsko 1, 78-550 Czaplinek

2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:

Dariusz Jedliński. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na wyżej podany adres Administratora lub na adres e-mail: kalensko@starekalensko.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) przyjmowania zgłoszeń, uzgadniania i podpisywania umów w ramach prowadzonej działalności hotelarsko-gastronomicznej, turystycznej i edukacyjnej:

- prowadzenie lub/oraz organizacja pobytu dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży tj. obozów, kolonii, wycieczek szkolnych, zielonych szkół, biwaków itp.

- prowadzenie lub/oraz organizacja różnego rodzaju imprez: imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych, imprez integracyjnych, szkoleń, konferencji, kursów oraz imprez okolicznościowych typu: przyjęcia, wesela, komunie, rocznice, zjazdy rodzinne itp.

- organizacja i zapewnienie pobytu gościom indywidualnym w ramach indywidualnych wczasów rodzinnych, pobytów weekendowych itp.

- przygotowania list osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) lub ubezpieczenia od OC (odpowiedzialności cywilnej)

- utrzymywania bieżących kontaktówsprawach dotyczących świadczonych usług

Podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt. b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

b) cele marketingowe – na podstawie udzielonej zgody - polegają na przesyłaniu do Pana/Pani drogą pocztową lub pocztą elektroniczną: e-mailem, sms-m lub telefoniczne informacji ogólnych o naszych ofertach, promocjach i nowościach.

Podstawa prawna przetwarzania pozyskanych danych osobowych: art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

Ponieważ te informacje mają charakter handlowy, konieczne będzie także wyrażenie przez Pana/Panią zgody na ich otrzymywanie – poprzez odpowiedź na naszego maila pisząc w treści maila – „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”.

Uprzejmie informujemy, że brak powyższej zgody oznaczać będzie, że przestaną do Pana/Pani docierać między innymi informacje o naszych aktualnych ofertach, cenach i nowościach.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych będzie:

- udzielona zgoda

- konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

- konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielanie odpowiedzi na Pana/Pani pisma  i wnioski.

5. Komu udostępniamy Pana/Pani dane osobowe ?

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

- firmom przewozowym w celu realizacji umów przewozu osób

- firmom ubezpieczeniowym w celu zawarcia polisy ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) lub ubezpieczenia OC (od odpowiedzialności cywilnej)

- Poczcie Polskiej, firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pana/Pani przesyłki

- kancelariom prawnym, którym Administrator zlecił np. prowadzenie postępowania

- podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Czy musi Pan/Pani podać nam swoje dane osobowe ?

Wymagamy podania przez Pana/Panią następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać zawartą umowę, a tym samym świadczyć uzgodnioną usługę:

- imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail (organizator lub osoba kontaktowa)

- imię, nazwisko, PESEL, klasa, szkoła - uczestnik pobytu i zajęć (do ubezpieczenia)

- imię, nazwisko, adres zamieszkania (do wystawienia faktury VAT)

- imię, nazwisko, adres zamieszkania (dla pobrania opłaty miejscowej na rzecz gminy)

- nazwa, adres, NIP, instytucji, organizacji lub firmy przez Pana/Panią reprezentowanej

- nazwa, adres, NIP, instytucji, organizacji lub firmy (do wystawienia faktury VAT)

Jeżeli nie poda Pan/Pani powyższych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie będzie możliwe korzystanie z naszych usług. 

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pana/Pani podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne. 

7. Jakie ma Pan/Pani uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Pana/Pani praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Pana/Pani danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 

Z uprawnień tych może Pan/Pani skorzystać, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych okaże się, że Pana/Pani dane są nieprawidłowe lub niekompletne

- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Pana/Pani dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofnięcie zgody na przetwarzanie danych; zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych

- Pana/Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług oferowanych drogą elektroniczną

- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy okaże się, że Pana/Pani dane są nieprawidłowe – może Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych

- Pana/Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pan/Pani chciał/a, aby zostały usunięte

- Pana/Pani dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych

- przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub umowy zawartej z Panem/Panią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, wysyłając list na adres pocztowy Administratora lub e-maila na adres: kalensko@starekalensko.pl w temacie listu lub e-maila prosimy wpisać "Wycofanie zgody".

Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas swoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. W jakich sytuacjach może Pan/Pani sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych?

Ma Pan/Pani prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pan/Pani znalazł/a,

- Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

9. Jak długo przechowujemy Pana/Pani dane osobowe?

Przechowujemy Pana/Pani dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Panem/Panią umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pan/Pani wziąć udział – będziemy przetwarzać Pana/Pani dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczenia i udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

10. Czy przekazujemy Pana/Pani dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich jak również poza Europejski Obszar Gospodarczy. Wyjątkiem mogą być szczególne przedsięwzięcia finansowane lub współfinansowane przez organizacje lub podmioty zagraniczne w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

 Pogoda: Stare Kaleńsko

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi cenami.Więcej

Rezerwacje

Osoby zainteresowane pobytem w naszym ośrodku lub szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy, lub telefonicznie:
(+48) 502 033050
(+48) 502 033060Więcej